Skip to main content

Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka (Mt 1, 21-22).
Narodzenie Mesjasza było najważniejszym wydarzeniem w dziejach świata. Tak ważnym, że jego data zastąpiła wszystkie inne kalendarze i jest powszechnie uznawana za początek „naszej ery” przez ludzi różnych kultur i religii.

Zbrodniczy inżynierowie dusz kierujący rewolucją francuską byli tego świadomi i dlatego próbowali narzucić inny kalendarz: liczony od rewolucji i pozbawiony niedzieli, dnia zmartwychwstania. Ich zamach na czasy mesjańskie przetrwał kilka lat i dziś wiedzą o nim tylko historycy, podobnie jak o tylu innych dyktatorach, którzy zamierzali zająć miejsce Jedynego Prawdziwego Boga — Zbawiciela w ludzkich sercach.

ra2

Imię Jezus oznacza: Bóg ocala, Bóg zbawia. To imię jest rękojmią wierności Boga wobec ludzi. Wielokrotnie Bóg zawierał z ludźmi przymierze, a oni wielokrotnie je łamali. Jednak On wiary dochowywał, bo nie mógł się zaprzeć siebie samego (por. 2 Tm 2,13).

Księgi proroków pełne są tkliwych słów Boga zapewniającego lud twardego karku i opornych serc oraz uszu o swej wierności i miłości. Żywe jest słowo Boże i skuteczne; nie wraca do ust Boga, zanim nie dokona tego, co chciał, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Więc Bóg wciąż na nowo przebaczał ludowi niewierność; a w końcu posłał swego Syna Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, który przyjął ludzkie ciało i mocą własnej krwi, wylanej za wielu, zawarł ostateczne, Nowe Przymierze.

Drugie imię Zbawiciela: Emmanuel, oznacza „Bóg z nami”. Nasz Bóg jest Bogiem wiernym, obecnym, idącym przy nas i wspierającym nas. „Nie opuszczę cię ani pozostawię… Bogiem jestem, nie człowiekiem” (Hbr 13,5; Oz 11,9). On trwa przy nas, kiedy wszystko inne zawodzi.